Polityka prywatności
Spis treści

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.e88.pl, POLITYKA PRYWATNOŚCI, - WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY

   

  DEFINICJE - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • KLIENT * osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną , której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  • Konsument osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  - KODEKS CYWILNY* ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U.Nr 16, poz93 ze zm);

  - REGULAMIN * niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego E88.pl

  - SKLEP INTERNETOWY * serwis internetowy dostępny pod adresem www.e88.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  -TOWAR* produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  - UMOWA SPRZEDAŻY* umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  - USTAWA O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ* ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141, poz.1176 ze zm);

  -USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ* ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.Nr.144,poz. 1204 ze zm);

  - ZAMÓWIENIE * oświadczenie woli Klienta , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

  - Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e88.pl jest Regulaminem , o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - Sklep internetowy, działający pod adresem www.e88.pl prowadzony jest przez Rakoniewski.pl

  Wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Strzelno pod numerem wpisu 859 /95

  Rakoniewski.pl

  Karol Rakoniewski

  ul. Gimnazjalna 10

  88-320 Strzelno

  - Nip: 557-102-57-40,

  - REGON 09 158 1368,

  • Numer konta do wpłat 71 1 140 2004 0000 3802 3072 9295

  • Nasz bank : mBank

  • Tel./FAX 52 30 30 199

  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  * zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e88.pl

  * warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

  * warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

  * zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego

  Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  - MS Internet Explorer w wersjach od 8.x do 10.x

  • Chrome w wersjach od 23.x do 24.x

  • Firefox w wersjach 3.x oraz od 9.x do 19.x

  • Opera w wersjach od 11.x do 12.x

  • Safari 5.x do 6.x

  - minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenie końcowe, z dostępem do Internetu.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rakoniewski.pl jako prowadzący sklep zastrzega sobie możliwości ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e88.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

   

   

  3.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego , udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  Rakoniewski.pl jako prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu a w szczególności gdy Klient :

  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

  - dopuścił się innych zachowań , które zostaną uznane przez prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami , Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławienie lub naruszenie dóbr osobistych i inne prawa osób trzecich

  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

  - niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM)

  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego sklep Rakoniewski.pl

  -korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   

   

  4.PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e88.pl dokonać wyboru konkretnego rodzaju towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku ,,Zamawiam,, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  - przedmiotu zamówienia

  - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli takie występują.

  - wybranej metody płatności

  - wybranego sposobu dostawy

  - czasu dostawy

  W celu wysyłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązujące oraz naciśnięcie przycisku ,,Zamawiam,,

  Wysyłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Rakoniewski.pl Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

  5.DOSTAWA

  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub inne metody dostawy.

  Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  Całkowity termin dostawy towaru zarówno po stronie sklepu jak i po stronie przewoźnika wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  Utrwalenie , zabezpieczenie , udostępnianie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesyłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

  Klient został poinformowany przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia o dodatkowych kosztach związanych z płatnością lub o jakichkolwiek innych tego rodzaju kosztach np. kosztach związanych z metodą płatności za pobranie.

  6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  - przelewem na numer konta bankowego

  - płatnością w systemie

  - zapłata kartą płatniczą z podaniem operatorów

  - inna forma płatności

  7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

  Klientowi , będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 K.C Przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni i wysyłając je na adres prowadzącego sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie. Termin 10 dniowy liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

  Według ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.10 i art.12 przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

  * rozpoczęcia za zgodą konsumenta świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem 10 dni od zawarcia umowy;

  *nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  *umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  *usług i towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu przygotowanych na specjalne zamówienia klienta i dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb


  *świadczeń , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

  *dostarczania prasy

  *usług w zakresie gier hazardowych

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres;
  Rakoniewski.pl ul. 900-lecia 22 88-300 Mogilno

  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Rakoniewski.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

  8.REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

  Podmiot prowadzący sklep internetowy Rakoniewski.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 K.C za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres ul. 900 - lecia 22, 88-300 Mogilno lub pieczatki@e88.pl

  Podmiot prowadzący sklep Rakoniewski.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  Gdy podmiot prowadzący sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

  9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRNICZNĄ

  Podmiot prowadzący sklep Rakoniewski.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić prowadzącego sklep Rakoniewski.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego

  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ul. 900-lecia 22 ,88-300 Mogilno , bądź mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.

   

  W reklamacji Klient powinien podać swoje:

  - imię i nazwisko

  -adres do korespondencji inny niż wskazuje zameldowanie na pobyt stały

  - rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

  Podmiot prowadzący sklep internetowy Rakoniewski.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem , który jest konsumentem w rozumieniu art.22 K.C zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowym a Klientem , który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 K.C Zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy Rakoniewski.pl

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy K.C, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Akceptuję warunki regulaminu ,zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Za Politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu pieczątki.e88.pl zwanym dalej Sklepem odpowiada firma Rakoniewski.pl ul. Gimnazjalna 10 88-320 Strzelno, zwana dalej Właścicielem. Właściciel gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają z portalu dbając o to żeby informacje o użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro użytkownika oraz poszanowaniem prawa.

  Określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy pieczątki.e88.pl prowadzony pod adresem www.e88.pl dalej zwany Witryną przez Rakoniewski.pl z siedzibą w Strzelnie ul. Gimnazjalna 10, dalej zwanego Sklepem Internetowym.

  Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

  Sklep gromadzi dane osobowe aby lepiej dopasować treść , asortyment i reklamy pojawiające się w sklepie do potrzeb konkretnego użytkownika. Dane osobowe pomagają ponad to poprawić jakość usług, przeprowadzać konkursy, wysyłać informacje o nowych produktach oraz prowadzić codzienną korespondencję z klientami sklepu w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

  Przetwarzanie danych ma na celu badania marketingowe oraz lepsze dopasowanie Sklepu oraz jego asortymentu do potrzeb jej gości.

  Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny.

  Od 22 marca obowiązują nowe zapisy dotyczące plików cookies. Według art.173 nowej ustawy Prawo Telekomunikacyjne należy poinformować w sposób łatwy i zrozumiały o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartości o sposobie wyrażania sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych usługodawcy w urządzeniu użytkownika końcowego . Dodatkowo należy uzyskać uprzednią zgodę użytkownika oraz wskazać na możliwość zmiany ustawień przeglądarki i umożliwiających przetwarzanie plików.

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Mogą one mieć charakter trwały lub tymczasowy.

  *tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki

  *stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

  Obok Plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. Logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

  - adres IP

  - rodzaj platformy

  - dostawcę internetu

  - adres strony

  Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. ,,web beacons ,, tzw. Obrazki elektroniczne pozwalają one na:

  - otrzymywanie informacji takich jak np. adres IP komputera na który załadowana została strona na której ,,web beaons,, został zamieszczony

  - numer URL strony - czas załadowania strony - rodzaj przeglądarki - informacje zawarte w cookies w celu oceny efektywności naszych reklam

  Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

  Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie.

  - nazwisko i imię

  - adres zameldowania na pobyt stały

  - adres do korespondencji

  - adres poczty elektronicznej

  - numer telefonu

  Podanie powyższych informacji jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryn.

  Według prawa polskiego art.10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku wysyłki reklamowej prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzw. Poczty elektronicznej niezbędna jest zgoda klienta. Taka zgoda na otrzymanie reklamy w formie emaila musi mieć charakter wyraźny i być wyrazem świadomego działania klienta. W szczególności nie jest wystarczające odesłanie w tym zakresie do odpowiednich postanowień regulaminu lub polityki prywatności.

  O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera ) podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu internetowego prowadzonego przez Rakoniewskiego.pl Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

  Składając zamówienie lub biorąc udział w konkursie organizowanym na stronach sklepu Klient dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe, które zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do dostarczenia nagrody lub zakupów.

  W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  - dane partnerów, w tym tych , za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności , firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest wymaganego minimum.

  O ile wyraziliście Państwo na to zgodę sklep internetowy może udostępniać zebrane dane od Państwa do następujących podmiotów:

  - dane partnerów lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów

  W przypadku gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w tym zakresie, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail pieczątki@e88.pl

  Zgoda na otrzymanie reklamy w formie milowej musi być wyrazem świadomego działania klienta ( ,,opt-in’’).

  Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  Sklep internetowy dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych w szczególności wskazanie konkretnych rozwiązań w tym w szczególności tych które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w przypadku wyboru takiej opcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia w miarę możliwości wymóg ten należy stosować również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń podczas których klienci przekazują własne dane osobowe.

  Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające jeżeli sami Państwo nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności:

  - poufność login i hasło Witryny nie udostępniać ich osobom trzecim.

  Proszę pamiętać , że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie . W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom trzecim prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

  PRAWA KONSUMENTA

  Macie Państwo możliwość podglądu i edycji danych w każdym czasie w ramach Witryny po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem prosimy o kontakt pod adresem pieczątki@e88.pl

  Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo sprostowania błędów uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych . Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem pieczątki@e88.pl

   

  W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

  Skontaktuj się z nami lub zgłoś problem tutaj.
  Rakoniewski.plGimnazjalna 1088-320 Strzelno
  e-mail pieczatki@e88.pl
  tel. 52 30 30 19952 511 04 75
  fax 52 30 30 199
  Zaprenumeruj nasz kanał RSS!
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel